Wordt het een STATION of een HALTE ?

Gemeenteraad gaat in september kiezen uit 2 varianten

De Burgerwerkgroep Station Hazerswoude is erg tevreden met de uitwerking tot nog toe van haar variant voor een treinhalte in Hazerswoude-Rijndijk. Ingenieursbureau Arcadis heeft de afgelopen maanden twee varianten uitgewerkt, die in september aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De Burgerwerkgroep is blij dat nu ook de variant van de gemeente is voorzien van een fietstunnel onder het spoor. Helaas moeten de fietsers nog steeds de Gemeneweg met stoplichten kruisen, terwijl de variant van de Burgerwerkgroep daarvoor ook een fietstunnel heeft.

variant-1a-aug-2016-zonder-kader-700Variant 1A (Burgerwerkgroep)
 

variant-5-aug-2016-zonder-kader-700Variant 5 (Gemeente)

Wat zijn volgens de Burgerwerkgroep de belangrijkste voordelen van haar variant 1A:

  • De tweede tunnel sluit naadloos aan bij de eind 2015 gehouden peiling, waarbij ruim 90% van de inwoners en 75% van de scholieren zich ook uitsprak voor een veilige fietstunnel onder de Gemeneweg.
  • Op de plaatjes is eenvoudig te zien dat variant 1A een veel kleiner ruimtebeslag heeft dan variant 5 van de gemeente (het scheelt in oppervlakte meer dan een voetbalveld!), het huidige karakteristieke dorpse landschap blijft grotendeels intact, het toekomstige Westvaartpark is prima inpasbaar en voor de toekomst gaat niet onnodig ruimte verloren, nog afgezien van de grondkosten.
  • De inpassing van de halte in de bestaande wijk zorgt voor een betere bereikbaarheid en de toegankelijkheid voor de fietsers is door het verplaatsen van de brug bij de Guido Gezellestraat uitstekend. Parkeren van auto’s in de wijk wordt daarmee voorkomen.
  • De Gemeneweg blijft liggen waar die ligt, geen extra bochten en slingers. Doordat auto’s minder hoeven omrijden, optrekken en afremmen ontstaat een duurzamer uitvoering door minder verspilling van brandstof, minder fijnstof en minder geluidoverlast.
  • Bedacht moet worden dat het gaat om hooguit 500 in- en 500 uitstappers per dag, terwijl er meer dan 10.000 auto’s en fietsers passeren die niets met het openbaar vervoer te maken hebben.
  • Weliswaar zijn er in variant 1A iets meer hoogteverschillen, maar aanzienlijk minder dan nu bij station Alphen het geval is. Ook voor reizigers met rollator of kinderwagen is het perron via flauwe hellingbanen goed bereikbaar. Bovendien zijn alle verbindingen heel direct, ook voor de vele passanten die geen gebruik maken van de halte.
  • Bij variant 1A zijn geen extra werkzaamheden nodig nabij de hogedrukgasleiding, maar bij variant 5 ligt de bocht van de weg precies boven op de gasleiding en moet deze met extra kostbare maatregelen beschermd worden. Er zijn aanzienlijke veiligheidsrisico’s zowel tijdens als na de bouw.
  • De nieuwe woonwijk Westvaartpark sluit eenvoudig aan op de halte en de nieuwe bewoners kunnen straks veilig via de tunnel de Gemeneweg kruisen (geen barrièrewerking) richting winkels, scholen en sportverenigingen in Rhynenburch.

Samengevat komt het er op neer dat er gekozen kan worden tussen het grote ruime station, zoals het college van B&W dat tot nu toe voor ogen staat, of de compacte halte van de Burgerwerkgroep met veel grotere veiligheid voor fietsers en een snelle doorstroming van bussen en auto’s. De Burgerwerkgroep kan zich niet voorstellen, dat het college van Alphen met de huidige kennis blijft kiezen voor variant 5 (met die enorme verspilling van ruimte en de grote omrijdbewegingen voor doorgaande auto’s, bussen en fietsers). Mocht dit toch zo zijn, dan vertrouwt ze erop, dat een meerderheid van de gemeenteraad alsnog voor variant 1A zal kiezen als basis voor de verdere uitwerking van de halte. Dan kunnen ook verdere verbeteringen van variant 1A aan de orde komen, die Arcadis nu nog niet heeft kunnen verwerken.