Brief aan de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein

Op 3 december 2015 vergaderde de Commissie Ruimtelijk en Economisch Domein over het station Hazerswoude – Koudekerk. Het door deze commissie gevraagde proces om in samenspraak met belanghebbenden plannen te ontwikkelen, is van start gegaan. De Burgerwerkgroep, de Fietsersbond en het Wijkcomité Groenendijk maken zich echter ongerust omdat een belangrijke, door de commissie aangegeven wens, niet wordt uitgevoerd.

In onderstaande brief wordt dit toegelicht. De Burgerwerkgroep, de Fietsersbond en het Wijkcomité Groenendijk vragen zich af wat de betekenis is van een breed gedragen uitspraak als wethouder Hoekstra deze zo gemakkelijk naast zich neer kan leggen.

De Burgerwerkgroep, de Fietsersbond en het Wijkcomité Groenendijk rekenen erop dat de commissie ervoor gaat zorgen dat het proces langs de door de commissie uitgezette lijnen gaat verlopen, inclusief de afspraken over het tijdig beschikbaar stellen van de toegezegde informatie.

Aan het einde van deze pagina staat een kort videofragment waarin wethouder Hoekstra een aantal toezeggingen doet.

Hieronder volgt de brief:

Hazerswoude Rijndijk, 30 april 2016

Aan de voorzitter en de leden van de commissievergadering Ruimtelijk en Economisch domein van 3 december 2015: de dames Kottenhagen, Romeijn en Vorenkamp en de heren Ensink, Goes, v.d. Helm, Krumpelman, van Kuijk, Morsink, Lekx, de Vries en Vrugt (voorzitter).

Geachte leden van de Commissie,

Op 20 april j.l. heeft het eerste ontwerpatelier voor het station Hazerswoude-Koudekerk plaatsgevonden. Het was een druk bezochte bijeenkomst waar veel informatie is uitgewisseld over de wijze waarop het station het best kan worden ingepast in de omgeving. Bereikbaarheid voor alle gebruikers en passanten was het belangrijkste thema. Wij zien het als een nieuwe stap op weg naar het uiteindelijk realiseren van een station en een stationsomgeving die kunnen rekenen op zo breed mogelijk draagvlak bij inwoners en reizigers.

Binnen enkele weken wordt een tweede atelier georganiseerd waarbij de vergaarde informatie door een kleine groep van betrokkenen/deskundigen verder wordt uitgewerkt in een tweetal varianten. Wij beluisterden van de zijde van de wethouder evenwel dat in dit ontwerpatelier geen plaats zal zijn voor een werkelijk integrale planvorming, inclusief Westvaartpark. Bovendien zijn er vijf maanden later nog geen verkeerscijfers overlegd en zijn vele vragen uit de inspraak nog niet beantwoord. Daarom willen we u aan het volgende herinneren en dit vergezeld doen gaan van een concrete oproep.

U hebt op 3 december in overgrote meerderheid besloten dat de vergaarde informatie uit de vele inspraakreacties moet worden betrokken bij het verdere proces. Daarnaast heeft wethouder Hoekstra toegezegd dat hij informatie over de verkeersafwikkeling op korte termijn beschikbaar zou stellen. Wij citeren hieronder uit het inmiddels vastgestelde verslag van de commissie van 3 december 2015:

“Alle fracties spreken hun waardering uit over de positieve ínbreng van de insprekers en hun betrokkenheid met betrekking tot dit onderwerp. Er zijn heel veel vragen gesteld door de ínsprekers waar nog een antwoord op moet komen. Daarnaast heeft wethouder Hoekstra toegezegd nog informatie over (verkeers)berekeníngen en inzicht in toekomstige verkeersstromen aan te zullen leveren naar aanleíding van allerleí infrastructurele ontwikkelingen die in de omgeving (zullen) plaatsvinden.

De voorzitter concludeert dat in grote meerderheid de wens wordt uitgesproken dat de raad een integraal advies wil ontvangen waarin toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zoals Westvaartpark, afwikkeling van alle verkeersstromen (o.a. Groenendijk), duidelijkheid over dubbel- of enkelspoor, bestuursovereenkomst en antwoorden op de vragen uit de inspraakreacties en raadscommissievergadering zíjn meegenomen.

Nu we aan de vooravond staan van het tweede ontwerpatelier, waar we dieper de inhoud in zullen gaan, willen we u wijzen op het bovenstaande. In het belang van het proces dienen alle deelnemers aan het ontwerpatelier van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen op de hoogte te zijn. Met name de samenhang met het Westvaartpark en de bijbehorende verkeersafwikkeling is van belang voor het stationsontwerp en de consequenties in een iets ruimere omgeving (Groenendijk, Rhynenburch, toeleidende fiets- en voetgangersroutes enz.).

Wij vinden het noodzakelijk dat deze gegevens tijdig, ruim vóór het tweede ontwerpatelier, beschikbaar komen voor alle deelnemers. De resultaten van het (technische) uitzoekwerk dat de Burgerwerkgroep het afgelopen jaar heeft verricht, en die eveneens van belang zijn voor het tweede ontwerpatelier, zijn al geruime tijd beschikbaar op deze website.

Een gelijk speelveld voor alle deelnemers is naar onze stellige overtuiging de beste garantie voor breed gedragen uitkomsten van het nu ingezette proces. Daarom roepen wij u op om uw invloed aan te wenden en zo de integrale ontwikkeling waarom u in december in uw commissie in grote meerderheid hebt gevraagd, ook daadwerkelijk tot stand te laten komen.

Wij sturen een afschrift van deze brief aan wethouder Hoekstra en de begeleidingscommissie, de Provincie en Prorail, de raads- en commissieleden, de griffie, alle insprekers van 3 december en de lokale pers.

Met vriendelijke groet,
Burgerwerkgroep Station Hazerswoude-Koudekerk
mede namens de Fietsersbond en het Wijkcomité Groenendijk

Brief in pdf-formaat:
Brief aan Commissie

Verslag van de hoorzitting van de Commissie
Verslag van de hoorzitting van de Commissie van 3 december 2016

Hieronder staat een kort videofragment waarin wethouder Hoekstra een aantal toezeggingen doet. De beelden zijn afkomstig uit de videoregistratie van de commissievergadering van 3 december 2015. Die registratie is door de gemeente Alphen a/d Rijn gemaakt.